ALGEMENE VOORWAARDEN SALONS VAN EDEL – ALFAFOODS BV

 

1. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle reservaties en evenementen in Salons van Edel, zonder enig voorbehoud of beperking voor alle producten en/of diensten die door de BVBA Alfafoods te koop aangeboden worden door haar vertegenwoordigers.
2. De Salons van Edel vallen onder de BVBA Alfafoods, Terbekehofdreef 13, 2610 Wilrijk (Antwerpen) – België. Ondernemingsnummer: BE0643932223 – Bankgegevens: KBC – Iban: BE97731040417649 (BICC: KREDBEBB).
3. Alle offertes en bestekken worden ter informatie gegeven. De verbintenissen van Salons van Edel worden pas geldig bij ontvangst van een ondertekende bestelbon, offerte of contract door een fysieke of rechtspersoon (hierna genoemd de ‘klant’). De offertes en bestekken kunnen worden herzien, geannuleerd of vermeerderd door de Salons van Edel. De offertes en bestekken worden opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens. Elke wijziging van deze gegeven kan leiden tot een prijsherziening.
4. Alle huidige prijzen zijn onder voorbehoud. Alle wijzigingen aan de bestelling dienen schriftelijk te worden bevestigd, en zullen aan de Salons van Edel het recht geven een prijsaanpassing aan te brengen, onverminderd het recht tot schadevergoeding zoals hierna bepaald.
5. De offertes en bestekken omvatten steeds het klaarzetten, bekleding en opruimen van de zaal en het nodige personeel voor de bediening. De dranken en catering zijn verplicht af te nemen via Salons van Edel.
6. Door een bestelling te plaatsen gaat de klant akkoord met de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en verzaakt hij uitdrukkelijk aan de algemene en/of bijzondere voorwaarden die voorkomen op om het even welk van zijn handelsdocumenten. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden hebben dan ook voorrang op de voorwaarden van de klant.
7. Behoudens andersluidende bepaling in het contract, uitdrukkelijk aanvaard door Salons van Edel, houdt elke definitieve bestelling bij Salons van Edel het volgende in:
• Betaling van de voorschotten zoals aangegeven in het contract
• Uw reservering wordt pas als definitief beschouwd indien de betaling van de voorschotten worden nageleefd.
• U zal uw eindfactuur ontvangen na uw event, rekening houdend met het reeds betaalde deel en de laatste te factureren diensten. Deze laatste dient de klant te vereffenen binnen de 3 weken na ontvangst ervan.
8. Annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren. In geval van annulatie van de bestelling, is de klant een schadevergoeding verschuldigd:
Indien het evenement plaatsvindt op zaterdag:
• Bij annulatie vanaf 1 jaar tot 8 maand voor de uitvoerdatum van uw event, wordt de bruto huurprijs* van de geboekte zaal aangerekend als annulatiekost.
• Bij annulatie vanaf 8 maand tot 6 maand voor de uitvoerdatum van uw event, wordt de bruto huurprijs* van de geboekte zaal en 20% van het gereserveerde bedrag aan catering (food & dranken) aangerekend als annulatiekost.
• Bij annulatie vanaf 6 maand tot 1 week voor de uitvoerdatum van uw event, wordt de bruto huurprijs* van de geboekte zaal en 40% van het gereserveerde bedrag aan catering (food & dranken) aangerekend als annulatiekost.
• Bij annulatie vanaf 1 maand tot 1 week voor de uitvoerdatum van uw event, wordt de bruto huurprijs* van de geboekte zaal en 60% van het gereserveerde bedrag aan catering (food & dranken) aangerekend als annulatiekost.
• Bij annulatie vanaf 1 week tot 2 dagen voor de uitvoerdatum van uw event, wordt de bruto huurprijs* van de geboekte zaal en 80% van het gereserveerde bedrag aan catering (food & dranken) aangerekend als annulatiekost.
• Bij annulatie vanaf 2 dagen voor de uitvoerdatum van uw event, wordt de bruto huurprijs* van de geboekte zaal en 100% van het gereserveerde bedrag aan catering (food & dranken) aangerekend als annulatiekost.
Indien het event plaatsvindt tijdens de week of op zondag:
• Bij annulatie tot 6 maand voor de uitvoerdatum van uw event, wordt de bruto huurprijs* van de geboekte zaal aangerekend als annulatiekost.
• Bij annulatie 6 maand tot 3 maand voor de uitvoerdatum van uw event, wordt de bruto huurprijs* van de geboekte zaal en 30% van het gereserveerde bedrag aan catering (food en dranken) aangerekend als annulatiekost.
• Bij annulatie 3 maand tot 1 week voor de uitvoerdatum van uw event, wordt de bruto huurprijs* van de geboekte zaal en 50% van het gereserveerde bedrag aan catering (food en dranken) aangerekend als annulatiekost
• Bij annulatie vanaf 1 week tot 2 dagen voor de uitvoerdatum van uw event, wordt de bruto huurprijs* van de geboekte zaal en 75% van het gereserveerde bedrag aan catering (food & dranken) aangerekend als annulatiekost
• Bij annulatie vanaf 2 dagen voor de uitvoerdatum van uw event, wordt de bruto huurprijs* van de geboekte zaal en 100% van het gereserveerde bedrag aan catering (food & dranken) aangerekend als annulatiekost
9. Bij terugbetalingen van een voorschot n.a.v. een huwelijksfeest, wordt deze uitbetaald aan beide partijen binnen het huwelijk volgens de verdeling 50 % / 50 %. In geen geval wordt de volledige som aan één enkele partij terugbetaald.
10. Een wijziging van de reservatie (datum, uur, aantal personen, maaltijden, …) dient steeds zo snel mogelijk en uiterlijk 3 werkdagen voor de uitvoerdatum van uw event aan Salons van Edel meegedeeld te worden en door de Salons van Edel bevestigd te worden. Dit bevestigde aantal wordt ten minste gefactureerd, het aanwezige aantal wordt gefactureerd indien dit hoger ligt dan het bevestigde aantal. Het bevestigd aantal deelnemers mag niet minder zijn dan 75 % van het gereserveerde aantal deelnemers. Indien dit wel het geval is worden 75 % van het bevestigde aantal deelnemers alsnog gefactureerd.
11. Bij reservatie van diners zonder gebruik van het drankenforfait met avondfeest, is de zaalhuur en bediening inbegrepen in de gekozen formule tot en met middernacht. Bij reservatie van diners met gebruik van het drankenforfait met avondfeest, is de zaalhuur en bediening inbegrepen zolang het gekozen forfait loopt. Na afloop van het forfait zijn de respectievelijke tarieven van toepassing.
12. Wanneer de Salons van Edel ten gevolge van overmacht, stakingen, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt deze het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
13. Wanneer de Salons van Edel ten gevolge van een door de overheid erkende pandemie en de daarbij opgelegde maatregelen niet in de mogelijkheid verkeert tussen de 100% en de 65% van het vooropgestelde contractueel bedrag uit te voeren op de contractueel vastgelegde eventdatum, behoudt zowel de klant als Salons van Edel het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. De klant krijgt echter wel de mogelijkheid om het event kosteloos ter verplaatsen naar een andere datum tot maximum 1,5 jaar na de contractueel geboekte event datum, en dat volgens beschikbaarheid van Salons van Edel.
14. De Salons van Edel behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
15. Klachten betreffende de levering moeten de Salons van Edel schriftelijk toekomen binnen de 48 uur na levering en alleszins voor het gebruik van de goederen.
16. De factuur is steeds en zonder uitzondering betaalbaar binnen de 10 werkdagen na ontvangst.
17. Het protest tegen de factuur dient per aangetekend schrijven gebeuren binnen de 48 uur na factuurdatum, bij gebreke waaraan de factuur wordt geacht aanvaard te zijn door de klant. Geen enkel protest van om het even welke aard, zal na het verstrijken van deze termijn nog in aanmerking kunnen genomen worden.
18. Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de 10 werkdagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1 % per maand vanaf de factuurdatum tot de dag van de volledige betaling.
19. Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de maand na factuurdatum is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, als schadebeding, met een minimum bedrag van 62.50 €.
20. Bij niet betaling behouden de Salons van Edel zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden de Salons van Edel zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
21. Zolang de goederen en diensten niet werden betaald, blijven zij eigendom van de Salons van Edel. Het risico gaat echter over op de klant bij contractsluiting.
22. Behoudens in geval van opzettelijk grove fout in hoofde van de Salons van Edel of haar aangestelde, kunnen de Salons van Edel niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die de klant lijdt of zou lijden in verband met de activiteit (inclusief maar niet beperkt tot diefstal, ongevallen e.d.m.). De klant is (desgevallend hoofdelijk) aansprakelijk voor alle schade die tijdens het evenement aan de goederen en eigendommen van Salons van Edel worden toegebracht door de klant en/of door haar toedoen op de activiteit toegelaten personen.
23. Naar wettelijke bepaling geldt een algemeen rookverbod in de lokalen en eigendommen van de Salons van Edel. Wij verwachten van de klant dat deze maatregel gerespecteerd wordt, die dan ook uitsluitend verantwoordelijk wordt gesteld bij eventuele inbreuken. Eventuele boetes en sancties die daaruit voortvloeien zijn ten laste van de klant.
24. Muzikale omlijsting: elke professionele DJ is welkom in de Salons van Edel of U kunt een keuze maken uit onze suggestielijst. De geïntegreerde aansluitpunten in de feestzalen dienen gebruikt te worden, tenzij anders vermeld. Live muziek/orkest worden enkel mogelijk na toestemming van de Salons van Edel. De Salons van Edel behouden evenwel steeds het recht om uw aanvraag voor live orkest, DJ te weigeren. Deze maatregel wordt ingegeven door de bezorgdheid om geluidsoverlast voor onze buren, natuur en de gebruikers van andere zalen tot het strikte minimum te beperken.
25. De klant staat als enige in voor het regelen van de auteurs- en naburige rechten met de relevante beheers vennootschappen, en zal de Salons van Edel integraal vrijwaren voor alle claims van derde partij in dat verband.
26. Alle geschillen met betrekking tot factuur of bestelling of levering van diensten zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht en vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen.

* Bruto zaalhuurprijzen per dag:
• Jade: € 1500.00
• Wintertuin & Saffier: € 1600.00
• Onyx: € 850.00
• Topaas: € 850.00

Pin It on Pinterest